Camping de lijsterbes uit Oldebroek is aangesloten bij de Vekabo en hanteert de leveringsvoorwaarden van de Vekabo zoals hieronder aangegeven. Aansluitend na deze leveringsvoorwaarden van de vekabo kunt u tevens onze Camping regels en voorwaarden inlezen die wij hanteren op onze camping. Kort samen gevat de leveringsvoorwaarden van de vekabo en onze camping regels/voorwaarden zijn de algemene voorwaarden die wij hanteren voor onze recreanten

Vekabo leveringsvoorwaarden toeristische plaatsen

Deze Vekabo leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld in het bestuur van Vekabo Nederland op 6 februari 2018 en zij treden in werking vanaf 1 maart 2018.
Deze leveringsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing bij Vekabo leden, wanneer de ondernemer in zijn/haar overeenkomst met de recreant expliciet verwijst naar deze Vekabo leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan, e.d.;
b. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf;
c. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt;
d. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaats;
f. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf;
g. klachtenprotocol: indien een groep een klacht heeft, die niet opgelost is in samenspraak met de betreffende Vekabo ondernemer, dan kan de groep een klacht melden bij Vekabo Nederland (info@vekabo.nl). VeKaBo Nederland zal conform haar klachtenprotocol deze klacht in behandeling nemen. Dit klachtenprotocol is een onderdeel van het Huishoudelijk Reglement van Vekabo Nederland.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen.
 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen, alsmede eventuele relevante wet- en regelgeving. De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant verantwoordelijk is.
 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.

Artikel 4: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan – behoudens gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes c.q. satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda’s te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas, elektriciteit, water, riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van tevoren anders is bekend gemaakt.
 2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 6: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 7: Annulering

 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 5. De schadeloosstelling bedraagt:
  1. bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  4. bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
  5. bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 50,00

Artikel 8: Gedragsregels

 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels.
 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan worden toegerekend.
 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering gedekt kan worden met een minimum van € 500.000,00.

Artikel 10: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode. Artikel 11: Tussentijdse beëindiging door de recreant
Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de kosten voor gebruik van gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd.

Artikel 12: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie

 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.
 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 13: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De recreant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming.
 3. Als de recreant zijn vakantieverblijf niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd – na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een redelijke termijn – op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf tenzij de schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor de recreant.

Artikel 14: Gebruik door derden

Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten

Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 18: Wijzigingen
Wijzigingen in de Vekabo leveringsvoorwaarden kunnen uitsluitend plaats vinden door het bestuur van Vekabo Nederland. Dit Iaat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Uden, januari 2018
Vekabo Nederland
KvK nr. 2716705

Voorwaarden en reglement van Camping de Lijsterbes Bovenstraatweg 74 8096 PG Oldebroek.
Opgemaakt 15 maart 2018.

Algemeen
Minicampings onderscheiden zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid. De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden. Toch is het terwille van de leefbaarheid op onze camping nodig u te herinneren aan enkele afspraken, wij leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen. Een overweging is daarbij ook, dat minicampings zich alleen maar in gunstige zin van andere campings mogen onderscheiden. U doet ons een groot genoegen als u en uw medemensen deze kampeerregels zorgvuldig naleven.

Huisvuil
Huisvuil dient uitsluitend in gesloten vuilniszakken in de containers te worden gedeponeerd op de door ons aangewezen plaats. Op deze plaats staan containers voor het groenafval en overige afval, deponeer het afval dus in de juiste bak!! Glas en oud papier wordt apart verzameld.
Probeer de camping netjes en schoon te houden

Afvalwater
Afvalwater bederft het milieu en uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw tent of caravan. Loos afvalwater op de daarvoor bestemde stortplaats.

Chemisch toilet
Chemisch toilet moet worden gereinigd in de daarvoor aangewezen plaats (stortplaats). Probeer het gebruik van chemische middelen overigens te voorkomen.

Sanitaire ruimte
Sanitaire ruimte gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitaire ruimte wordt minimaal 1 x per dag grondig gereinigd maar we verwachten dat u ook een handje meehelpt door na gebruik van de sanitaire ruimte deze schoon achter te laten!!! Alvast dank hiervoor. Wees na elk verblijf trots op een schone sanitaire ruimte.
Als regel geldt; dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene, van het sanitair gebruik mogen maken.

Gasten
Gasten mag u natuurlijk ontvangen maar ze moeten wel de kampeerregels in acht nemen. Gasten op onze camping dienen het op de tarievenlijst geldende bedrag voor een dag bezoek te betalen. Auto’s van de bezoekers dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats geparkeerd te worden. Bezoekers dienen bij aankomst gemeld te worden bij de eigenaar/beheerder.

Auto’s
Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Het wassen van auto’s en of caravans is ten strengste verboden. Voorkom geluidsoverlast door niet regelmatig heen en weer rijden. Wij hebben een autovrij kampeerveld dus geen auto’s bij de caravan of tent parkeren maar op het parkeerterrein. Alleen bij aankomst mag u met de auto het kampeerveld op om u caravan te plaatsen en u kampeer artikelen telossen.

Rusttijd
Rusttijd geldt op onze camping tussen 23.15 en 08.30 uur. Komt u laat terug of gaat u vroeg weg (voorkom geluidsoverlast) Besef dat radio en tv in deze omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen.
Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen !!

Onderverhuur
Onderverhuur van grond, tent of caravan of het gratis beschikbaar stellen daarvan aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende bezoekers betalen de eigenaar/beheerder het op de tarievenlijst geldende bedrag.

Sport en spel
Sport en spel kunnen op onze camping ruimschoots worden beoefend. Kies daarvoor steeds een plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat u andere gasten niet stoort. Het gebruik van onze speeltoestellen is op eigen risico.

Beheerder
Dit kan de eigenaar of een daartoe aangewezen persoon zijn. Deze is gerechtigd om personen de toegang tot het terrein te weigeren + gasten die de regels niet naleven of die zich misdragen van het terrein te verwijderen.

Telefoon
Bij noodgevallen kunt u gebruik maken van onze telefoon.

Huisdieren
Zijn toegestaan op onze camping in overleg.

Aankomst en vertrek
Aankomstdagen zijn maandag tot en met zaterdag (aankomstdag niet op zondag) en vertrekdagen zijn maandag tot en met zondag. aankomsttijd is vanaf 13.00 uur en vertrektijd voor 12.00 uur.

Het is de recreant verboden om plastic onder zijn voortent te leggen in verband met verstikking van het gras en nieuwe gasten hebben daar weer overlast van. Tip: gebruik lucht doorlatende gronddoek.

Vragen
Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de eigenaar/beheerder van onze camping. Meer informatie is te vinden onder de overkapping van het recreatiegebouw of in de recreatiezaal.

Recreatiezaal
U mag gebruik maken van de recreatiezaal als deze geopend is. Houdt de recreatiezaal netjes en schoon en ga voorzichtig om met de spullen die aanwezig zijn om te gebruiken, zodat de recreanten die na u komt kunnen genieten van de recreatiezaal.

Annuleringsverzekering
Wij wijzen u erop dat het verstandig is om een annuleringsverzekering af te sluiten voor de periode die u bij ons op de camping verblijft. U kunt dan eventueel een beroep doen op u verzekering betreft onvoorziene omstandigheden. Lees de verzekering goed door zodat u weet waar u voor verzekerd bent.

Vroegtijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Aanbetalingen
Op de reserveringsbevestiging van de boeking ziet u de bedragen en de betalingsregelingen waaraan u moet voldoen. Betalingsregeling is als volgt: 20 % aanbetaling bij boekingen 90 dagen of meer voor aankomstdatum en restant 80% 7 dagen voor aankomstdatum. Reserveringen binnen 90 dagen voor aankomstdatum moeten volledig 100 % worden betaalt 7 dagen voor aankomstdatum en boekingen binnen 7 dagen voor aankomst wordt het volledige bedrag op aankomstdatum betaald. Bankrekening en reserveringsnummer staan op de reserveringsbevestiging.

Afmelden i.v.m. slecht weer.
Deze afmeldingen worden niet geaccepteerd zie rubriek annuleringen in deze voorwaarden.

Afmelden i.v.m. ziekte en overlijden
U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering die deze gebeurtenissen dekt. zie rubriek annuleringen in deze voorwaarden.

LATEN WE ER MET Z’N ALLEN VOOR ZORGEN DAT ONZE CAMPING HET AANZIEN WAARD BLIJFT !!

Veel vakantie plezier toegewenst op camping “De Lijsterbes”

Deze algemene voorwaarden kunnen altijd aangepast worden indien nodig.

Hartelijke groet.
Gerrit en Ina Mulder.
Camping de Lijsterbes.
Bovenstraatweg 74.
8096 PG Oldebroek.
15 maart 2018