U kunt hier een pdf versie van onze algemene voorwaarden downloaden

Algemeen

Minicampings onderscheiden zich van de commerciële campings o.m. door de grote mate van vrijheid.De omgeving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te voelen in een keurslijf van ge- en verboden. Toch is het terwille van de leefbaarheid op onze minicamping nodig u te herinneren aan enkele afspraken, wij leven nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde regels in acht te nemen. Een overweging is daarbij ook, dat minicampings zich alleen maar in gunstige zin van andere campings mogen onderscheiden. U doet ons een groot genoegen als u en uw medemensen deze kampeerregels zorgvuldig naleven.

Annuleringen

Bij annuleringen betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer deze bedraagt:

Bij annuleringen meer dan drie maanden voor ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs.

Bij annuleringen binnen drie tot twee maanden voor ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs.

Bij annuleringen binnen twee tot een maand voor ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs

Bij annuleringen binnen een maand voor ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs.

Bij annuleringen op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

De overeengekomen prijs vindt u op de reserveringsbevestiging en op de factuur die u toegezonden is.

Annuleringsverzekering

Wij wijzen u erop dat het verstandig is om een annuleringsverzekering af te sluiten voor de periode die u bij ons op de camping verblijft. U kunt dan eventueel een beroep doen op u verzekering betreft onvoorziene omstandigheden. Lees de verzekering goed door zodat u weet waar u voor verzekerd bent.

Vroegtijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Betalingen

Op de reserveringsbevestiging ziet u de bedragen en de betalingsregelingen waaraan u moet voldoen. Betalingsregeling is als volgt: 25 % aanbetaling 28 dagen na boekingsdatum en 75% bij aankomstdatum op de camping. Reserveringen die binnen de 28 dagen vallen voor aankomstdatum moeten volledig worden betaalt bij aankomstdatum op de camping.

Indien langer dan zes weken voor aankomstdatum is geboekt en de recreant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te zeggen onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeen gekomen prijs.

Indien er zes weken of korter voor aankomstdatum is geboekt en de recreant niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is de overeenkomst van rechtswege geeindigd. De recreant is een vergoeding verschuldigd aan de ondernemer.De ondernemer dient vooraf aan de recreant mede te delen wat de gevolgen zijn van niet tijdige betaling.

Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van de van het totale verschuldigde bedrag is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeen gekomen prijs.

De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten, naingebrekestelling komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan zal na schriftelijke sommatie het wettelijke vastgestelde rentepercentage over de nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Afmelden ivm slecht weer.

Deze afmeldingen worden niet geaccepteerd zie rubriek annuleringen in deze voorwaarden.

Afmelden ivm ziekte en overlijden

U dient zelf zorg te dragen voor een annuleringsverzekering die deze gebeurtenissen dekt. zie rubriek annuleringen in deze voorwaarden.

Huisvuil

Huisvuil dient uitsluitend in gesloten vuilniszakken in de containers te worden gedeponeerd op de door ons aangewezen plaats. Op deze plaats staan containers voor het groenafval en overige afval, deponeer het afval dus in de juiste bak!! Glas en oud papier wordt apart verzameld.

Probeer de minicamping netjes en schoon te houden

Afvalwater

Afvalwater bederft het milieu en uw leefomgeving. Gooi het dus niet weg in de omgeving van uw tent of caravan. Loos afvalwater op de daarvoor bestemde stortplaats.

Chemisch toilet

Chemisch toilet moet worden gereinigd in de daarvoor aangewezen plaats (stortplaats). Probeer het gebruik van chemische middelen overigens te voorkomen.

Sanitaire ruimte

Sanitaire ruimte gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitaire ruimte wordt minimaal 1 x per dag grondig gereinigd maar we verwachten dat u ook een handje meehelpt door na gebruik van de sanitaire ruimte deze schoon achter te laten!!! Alvast dank hiervoor. Wees na elk verblijf trots op een schone sanitaire ruimte.

Als regel geldt; dat kinderen alleen onder begeleiding van een volwassene, van het sanitair gebruik mogen maken.

Gasten

Gasten mag u natuurlijk ontvangen maar ze moeten wel de kampeerregels in acht nemen. Gasten op onze camping dienen het op de tarievenlijst geldende bedrag voor een dagbezoek te betalen. Auto’s van de bezoekers dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats geparkeerd te worden. Bezoekers dienen bij aankomst gemeld te worden bij de eigenaar/beheerder.

Auto’s

Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plaats. Het wassen van auto’s en of caravans is ten strengste verboden. Voorkom geluidsoverlast door niet regelmatig heen en weer rijden. Wij hebben een autovrij kampeerveld dus geen auto’s bij de caravan of tent parkeren maar op het parkeerterrein. Alleen bij aankomst mag u met de auto het kampeerveld op om u caravan te plaatsen en u kampeer artikelen te lossen.

Rusttijd

Rusttijd geldt op onze minicamping tussen 23.00 en 08.30 uur. Komt u laat terug of gaat u vroeg weg (voorkom geluidsoverlast) Besef dat radio en tv in deze omgeving erg hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen.

Zorg dat niemand last heeft van u en de uwen !!

Onderverhuur

Onderverhuur van grond, tent of caravan of het gratis beschikbaar stellen daarvan aan vrienden of bekenden mag uitsluitend in overleg met de beheerder. Overnachtende bezoekers betalen de eigenaar/beheerder het op de tarievenlijst geldende bedrag.

Sport en spel

Sport en spel kunnen op onze minicamping ruimschoots worden beoefend. Kies daarvoor steeds een plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat u andere gasten niet stoort. Het gebruik van onze speeltoestellen is op eigen risico.

Beheerder

Dit kan de eigenaar of een daartoe aangewezen persoon zijn. Deze is gerechtigd om personen de toegang tot het terrein te weigeren + gasten die de regels niet naleven of die zich misdragen van het terrein te verwijderen.

Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing en dergelijke van eigendommen van de kampeergasten op de camping of daarbuiten bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij (eigenaar camping) niet, tenzij dit aannemelijk is te maken als het gevolg van tekortkoming van de ondernemer. Voor een verzekering dient u zelf zorg te dragen. Indien u schade toedient aan eigendommen van de camping wordt u aansprakelijk gehouden en dienen de onkosten door u vergoedt te worden.

Telefoon

Bij noodgevallen kunt u gebruik maken van onze telefoon.

Huisdieren

Zijn toegestaan op onze minicamping in overleg.

Aankomst en vertrek

Aankomstdagen zijn maandag tot en met zaterdag (aankomstdag niet op zondag) en vertrekdagen zijn maandag tot en met zondag. aankomsttijd is vanaf 13.00 uur en vertrektijd voor 12.00 uur.

Het is de recreant verboden om plastic onder zijn voortent te leggen in verband met verstikking van het gras en nieuwe gasten hebben daar weer overlast van. Tip: gebruik lucht doorlatende gronddoek.

Vragen

Wanneer u vragen heeft dan kunt u terecht bij de eigenaar/beheerder van onze minicamping. Meer informatie is te vinden onder de overkapping van het recreatiegebouw of in de recreatiezaal.

Recreatiezaal

U mag gebruik maken van de recreatiezaal als deze geopend is. Houdt de recreatiezaal netjes en schoon en ga voorzichtig om met de spullen die aanwezig zijn om te gebruiken, zodat de recreanten die na u komt kunnen genieten van de recreatiezaal.

LATEN WE ER MET Z’N ALLEN VOOR ZORGEN DAT ONZE MINICAMPING HET AANZIEN WAARD BLIJFT !!

Veel vakantie plezier toegewenst op minicamping “De Lijsterbes”

Deze algemene voorwaarden kunnen altijd aangepast worden indien zich extreme voorvallen voordoen.